ביום חמישי העבר, כ"ז חשון, יומא דהילולא קדישא של הרה"ק רבי יעק'לה מפשעווארסק זיע"א נשיא כוללנו, עלו המוני חסידיו ומעריציו, בראשות כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א נשיא הכבוד דכוללנו באירופה, על ציון קדשו אשר באוהל אדמו"רי פשעווארסק בבית החיים דקהילת 'מחזיקי הדת' בעיירה פיטטע, לשפוך שיח ולבקש על דבר ישועה ורחמים לכלל ולפרט. באותו מעמד נשגב הזכירו גם את שמותיהם של הנדיבים היקרים ל"צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל חבת ירושלים" לישועה והצלחה.
במוצש"ק פר' חיי שרה התקיימה סעודת מלוה מלכה שערך הכולל כמדי שנה לרגל היארצייט של נשיא הכולל הרה"ק רבי יעקב לייזער זצוק"ל האדמו"ר מפשעוורסק במהלך הסעודה נשאו דברים הרב שמעון הלברשטאם שליט"א בנו של הגה"צ רבי משה הלברשטאם זצ"ל, נואם הכבוד היה הרב נפתלי גרוס מבני ברק שריתק את הקהל במשך שעה ארוכה בדברים על כ"ק האדמו"ר זצ"ל, בדברי הפתיחה שלו מסר עד כמה היתה חשובה אצל האדמו"ר זצ"ל הצדקה של כולל חבת ירושלים שדרכה פעל ישועות גדולות לפונים אליו.

 

Nom
Email
 

« Kollel ‘Hibat Yerushalayim – la caisse de Tsédaka (charité) la plus ancienne du monde !

Kollel ‘Hibat Yerushalayim- Kuppat Rabbi Meir Baal HaNess', a été fondé en l'année 1830 et a servi de catalyseur à des myriades d'autres organismes SIMILAIRES depuis lors.
Source du salut pendant plus de 180 années, le fond est soutenu par un écoulement incessant de Chessed (générosité). La Koupa porte la responsabilité d'un budget annuel de 6.000.000 dollars (!), servant des causes caritatives aussi variées qu’importantes.
La Koupa est heureuse de pouvoir effectuer des distributions trimestrielles d’allocations à plus de 5.500 familles nécessiteuses.
En plus de ceci, le Kollel dirige un éventail spectaculaire d'autres projets, tels que le `Ezer Nisuin' – aide aux mariées dans le besoin ; ‘Ezer l' yoldot' - aide pour les nouvelles mères ; ‘Ezra l'Holim' - soutien des malade et de leurs familles ; allocations pour les fêtes etc. D'autres fonds financent un réseau de cabinets dentaires subventionnés dont peuvent bénéficier les familles d’étudiants au Kollel ainsi que les familles nombreuses ; un projet à grande échelle qui fournit des vêtements à prix subventionnés, et des programmes d'étude préparant des jeunes hommes à des positions de Dayanut et de Rabbanut.
Durant les 180 années de son existence, le fond a été sous l’égide des maitres de la génération, et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui.

`Kollel ‘Hibat Yerushalayim' - les fonds de charité de Rabbi Meir Baal HaNes - la source du salut et de toutes les Segulot (remèdes) !


Peut-être découvrirez-vous ici les racines perdues de votre famille ?
Venez vous rattacher à vos sources !
Des manuscrits authentiques révèlent des informations peu connues sur des familles qui auraient autrement disparues dans le brouillard du temps

  • Les juifs de diverses communautés d’Europe qui ont contribué au fil des années.
  • Echange de lettres entre les responsables de la Koupa en Eretz Yisrael et la Diaspora.
  • Lettres de personnages importants et dirigeants politiques.
  • Lettres de soutien des Guédolim (maîtres de la génération) au cours des années et à travers le monde.
    Archives

Dons et Salut
Quiconque contribue – sera secouru !
Le Kollel ‘Hibat Yerushalayim – charité de Rabbi Meir Baal Haness est l’adresse de toutes les prières et sources de miracles depuis plus de 180 ans ! La Koupa se tient entre la souffrance et la délivrance, offrant secours et soulagement.

D. de Rabbi Meir, réponds-nous !

KérenKayémet – perpétuez la mémoire de vos proches à travers