המלצות

מרן בעל "שבט הלוי" הגאון רבי שמאול הלוי וואזנר שליט"א
................................................................................................................................................
וכבר ידוע בשער בת רבים פעולותיהם הגדולים בהחזקת ת"ח ומשפחות הנצרכים בחלוקות שונות בדרך הכבוד ובסיוע שיש בו ממש.


גדולי הדור שליט"א
................................................................................................................................................
וכל אחד המצטרף לעזרתו של מוסד זה יזכה לחסד השי"ת בכל טוב סלה
גאב"ד "העדה החרדית" הגאון רבי יצחק טוביה וויס שליט"א
................................................................................................................................................
ויעמוד זכות המצווה לכל המשתתפים, ואלקא דמאיר ענני להתברך בשפע ברכב והצלחה.
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלז שליט"א
................................................................................................................................................
מן המותר להרבות בשבח יקרה ערך מצווה רבה זו,כידוע עד כמה מסרו אבוה"ק ורבוה"ק מצוקי ארץ נפשם ומאודם עבור קופת צדקה זו מקדמת דנא.

כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב שליט"א - נשיא הכולל
................................................................................................................................................
אליכם אישים אקרא בדברים היוצאים מן הלב, שאו ידיכם קודש והרימו על נס את צדקותיכם במדה גדושה בכל זמן ועידן.

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז - קליזענבורג שליט"א - נשיא הכולל
................................................................................................................................................
ובוודאי יתלוו כל הברכות האמורות מפי קדושי עליון זי"ע שזכות המצוות תגן על כל המצטרפים למצווה רבה זו...

כ"ק מרן האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א - נשיא הכולל באירופה
................................................................................................................................................
אבוא בשורותי אלו בקריא נאמנה לכל יראי ה'' וחושבי שמו ית, כאשר קבע אאמו"ר הה"ק זי"ע במכתבו "ובכל הזדמנות יהי'' לנגד עיניוהצדקה הזו ולפקדה בעין יפה, וכבר אתמחי צדקת רמבעה"ן לרפאות וישעות"...
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א
................................................................................................................................................
למותר להאריך שבחו של המוסד הקדוש והוותיק כולל "חבת ירושלים" אשר נודע לתהלה מזה דורי דורים מאז יסדהו וכננוהו צדיקי וקדושי עליון

כ"ק האדמו"ר מבלאז'וב שליט"א - נשיא הכבוד
................................................................................................................................................
"ובחנוני גם בזאת וכו' אם לא אפתח לכם ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די", וכדאי הוא ר' מאיר....